permitivnost

permitivnost
permitívnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
fiz. fizikalna veličina (simbol ε); omjer električne indukcije u dielektriku i jakosti električnog polja koje djeluje na dielektrik, jedinica: farad po metru (F/m)
SINTAGMA
apsolutna permitivnost fiz. permitivnost vakuuma (simbol ε0);
relativna permitivnost fiz. (simbol ερ) omjer permitivnosti dielektrika i apsolutne permitivnosti (ερ = ε/ε0); varira od jedinice (za vakuum) do preko 4000 (za feroelektrične materijale) ali obično ne prelazi vrijednost 10

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • relativan — rȅlatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. a. koji podrazumijeva neki odnos, koji je u odnosu, u vezi s drugim pojmovima i pojavama, ovisan o određenom uvjetu i okolnosti b. koji nema vrijednost sam po sebi, nego samo u odnosu na nešto drugo …   Hrvatski jezični portal

  • apsolutan — ȁpsolūtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji se uzima i promatra sam za sebe bez odnosa prema drugome; neograničen 2. koji je savršen po prirodi ili kvaliteti; cjelovit, kompletan, potpun 3. a. koji nije miješan [apsolutni alkohol]; čist b …   Hrvatski jezični portal

  • dielektričan — dielèktričan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA fiz. koji ne provodi električnu struju SINTAGMA dielektrična konstanta fiz. relativna permitivnost (simbol εr), omjer permitivnosti dielektrika i apsolutne permitivnosti (permitivnost vakuuma), mjeri …   Hrvatski jezični portal

  • električni — elèktričnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na elektriku i elektricitet SINTAGMA električna centrala, v. elektrana; električna energija 1. energija polja nabijenih čestica 2. energija strujnog sklopa u odnosu na magnetsko polje; električna gitara… …   Hrvatski jezični portal

  • susceptibilnost — susceptibílnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA električna susceptibilnost fiz. svojstvo dielektrika (simbol χε), električna susceptibilnost jednaka je εr 1 gdje je εr relativna permitivnost; karakterizira posljedicu… …   Hrvatski jezični portal

  • dielektričnost — dielèktričnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA fiz. permitivnost (simbol ε), omjer između gustoće električnog toka i jakosti električnog polja ETIMOLOGIJA vidi dielektrik …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”