električni

električni
elèktričnī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na elektriku i elektricitet
SINTAGMA
električna centrala, v. elektrana;
električna energija 1. energija polja nabijenih čestica 2. energija strujnog sklopa u odnosu na magnetsko polje;
električna gitara glazb. gitara kod koje se električnim sredstvima titraji žica pretvaraju u elektroakustičke valove;
električna indukcija (električni pomak, gustoća električnog toka) fiz. fizikalna veličina (simbol D), umnožak električnog polja i permitivnosti (D = εE), ako je električno polje u slobodnom prostoru E, i ako se u to polje unese dielektrik, električna indukcija u dielektriku bit će D;
električna otpornost fiz. fizikalna veličina (simbol ρ), karakterizira materije prema svojstvu suprotstavljanja prolazu električne struje, jedinica: ohm metar (Ωm);
električna permitivnost, v. permitivnost;
električna provodnost fiz. fizikalna veličina (simbol γ ili σ), recipročna vrijednost električnoj otpornosti, jedinica: siemens po metru (S/m);
električna snaga snaga električne struje, umnožak električnog napona U i jakosti struje I [djelatna električna snaga; jalova električna snaga];
električna stolica aparat za pogubljenje osuđenih na smrt električnom strujom;
električna struja fiz. tok električnog naboja u nekoj tvari (u čvrstom tijelu, tekućini ili plinu) (simbol I, jedinica ampere, A), nosioci naboja mogu biti elektroni, pozitivne šupljine i ioni (jedan ampere je tok od približno 1018 elektrona u sekundi);
električna susceptibilnost, v. susceptibilnost ;
električna svojstva mjerljiva svojstva električnog sklopa (primjerice napon, otpor, jakost struje itd.);
električna vodljivost fiz. fizikalna veličina (simbol G), recipročna vrijednost električnog otpora, jedinica: siemens (simbol S);
električna vuča tehn. fiz. upotreba električne energije za vuču vozila, električna energija se pretvara u mehaničku na samom vozilu;
električne orgulje glazb. orgulje koje imaju električni spoj između sviraonika i zračnica (električna traktura) umjesto mehaničkog ili pneumatskog;
električne peći aparati i postrojenja u kojima se vrši pretvorba električne energije u toplinsku;
električni članak (element) naprava za proizvodnju električne struje elektrokemijskim reakcijama (galvanski članak) ili iz neke druge energije svjetla (fotoelement), topline (termoelement), nuklearne energije (nuklearni članak);
električni dvosloj pojava razdvajanja električnog naboja na granicama dviju faza, kao rezultat asimetričnog djelovanja međumolekularnih sila;
električni generator fiz. tehn. stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu, elektromagnetski generatori (dinamo) glavni su izvori elektriciteta i mogu se pokretati parnim turbinama, turbinama na vodu, turbinama na vjetar, strojevima s unutrašnjim sagorijevanjem (nafta, mazut) itd.;
električni kapacitet, v. kapacitet (1c);
električni krug razmještaj međusobno spojenih vodiča koji omogućuje da kroz njih teče električna struja;
električni luk fiz. električno pražnjenje između dviju elektroda uz pojavu svjetla i visokih temperatura, održava se toplinskom ionizacijom isparenih sastojaka elektroda;
električni motori, v. elektromotor;
električni naboj fiz. (simbol Q, jedinica coulomb C) izvor električnog polja, može biti pozitivan ili negativan (istoimeni naboji se odbijaju a raznoimeni privlače); količina elektriciteta;
električni napon fiz. razlika električnih potencijala dviju točaka;
električni otpor fiz. fizikalna veličina (simbol R), mjera svojstva materije da se suprotstavlja prolazu električne struje (gibanju elektriciteta), omjer napona između dvije točke i jakosti struje između istih jedinica; mjerna jedinica ohm (simbol Ω);
električni pomak = električna indukcija;
električni potencijal omjer između potencijalne energije električnog naboja u nekoj točki električnog polja i tog naboja; SI jedinica je volt;
električni stroj stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu (električni generator) ili obrnuto (elektromotor);
električni stupovi stupovi koji služe za nošenje vodiča nadzemnih vodova;
električni šum (buka) neželjeni električni signali u električnom sklopu;
električni ventil naprave koje propuštaju električnu struju samo u jednom smjeru;
električno brojilo mjerač utroška električne struje [jednotarifno/višetarifno električno brojilo];
električno polje fiz. prostor u kojem na električni naboj djeluju sile (obično zbog prisutnosti drugih električnih naboja)
ETIMOLOGIJA
vidi elektrika

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • elèktričnī — elèktričn|ī prid. koji se odnosi na elektriku i elektricitet ∆ {{001f}}∼a centrala, {{c=1}}v. {{ref}}elektrana{{/ref}}; ∼a energija 1. {{001f}}energija polja nabijenih čestica 2. {{001f}}energija strujnog sklopa u odnosu na magnetsko polje; ∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Električni orgazam — Infobox musical artist Name = Električni orgazam Img capt = Električni Orgazam performing at Jelen Pivo Live festival in 2008 Img size = 250 Landscape = Background = group or band Alias = Origin = Belgrade, Serbia Genre = Post Punk New Wave Punk… …   Wikipedia

  • Zagrebački električni tramvaj — Infobox Public transit name = Zagrebački električni tramvaj imagesize = 134px locale = Zagreb, Croatia transit type = tram, bus, funicular, gondola lift began operation = system length = convert|116|km|abbr=on lines = 19 tram lines, 120 bus lines …   Wikipedia

  • eléktričen — čna o prid. (ẹ̑) 1. nanašajoč se na elektriko: a) električni aparati, stroji; električni bojler, štedilnik, zvonec; električni motor; električna ključavnica, ura; električna svetilka; električna cestna železnica / električni stol v Združenih… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Najbolje pesme 1980–1988 — Najbolje pesme 1980 1988 Compilation album by Električni Orgazam Released 1988 …   Wikipedia

  • Dokolica — Single by Električni Orgazam from the album Lišće prekriva Lisabon Released 1982 …   Wikipedia

  • Distorzija — Studio album by Električni orgazam Released 1986 ( …   Wikipedia

  • Popular music in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia — SFR Yugoslav pop and rock scene includes the pop and rock music of SFR Yugoslavia (a state that existed until 1991) incl. all their genres and subgenres. The scene included the constituent republics: SR Slovenia, SR Croatia, SR Bosnia and… …   Wikipedia

  • Najbolje pesme vol. 2 1992–1999 — Najbolje pesme vol. 2 1992 1999 Compilation album by Električni Orgazam Released 2002 …   Wikipedia

  • Nikola Čuturilo — Also known as Čutura Born July 9, 1962 (1962 07 09) (age 49) Banatski Karlovac, SR Serbia, SFR Yugoslavia Genres Rock Hard rock Heavy met …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”