čestica

čestica
čèstica ž <G mn čȅstīcā>
DEFINICIJA
1. dem. od čest, djelić
2. najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline [katastarska čestica]; parcela
3. najmanji, ob. kruti dio neke cjeline sastavljene od praha i vrlo sitnih nedjeljivih i često nemjerljivih dijelova [čestica prašine]; zrnce
4. gram. nepromjenjiva vrsta riječi koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečenica te za izražavanje rečeničnog modusa [zar, ne, da, li, uistinu]; partikula, riječca
5. fiz. tijelo s vrlo malom, ali konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama [subatomska čestica]
ETIMOLOGIJA
vidi čest

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Cestica — Cestica …   Wikipedia

  • Cestica — Le drapeau de Cestica Pays …   Wikipédia en Français

  • čèstica — ž 〈G mn čȅstīcā〉 1. {{001f}}dem. od čest1, djelić 2. {{001f}}najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline [katastarska ∼]; parcela 3. {{001f}}najmanji, ob. kruti dio neke cjeline sastavljene od praha i vrlo sitnih nedjeljivih i često… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cestica — cȅstica ž DEFINICIJA dem. [i] (+ potenc.)[/i] hip. od cesta, kratka cesta ETIMOLOGIJA vidi cesta …   Hrvatski jezični portal

  • céstica — e ž (ẹ) ekspr. manjšalnica od cesta: ozka, bela cestica …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • magnetski — màgnētskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na magnet SINTAGMA magnetska glava dio uređaja za magnetsko zapisivanje; pretvara električne signale u magnetski zapis i obrnuto; briše podatke s magnetne vrpce; magnetska indukcija, v. indukcija ;… …   Hrvatski jezični portal

  • kvantni — kvȁntnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kvant, koji uzima kvant kao predmet svog proučavanja SINTAGMA kvantna elektrodinamika fiz. (QED) relativistička kvantna teorija elektromagnetskih interakcija (međudjelovanja); QED objedinjuje u… …   Hrvatski jezični portal

  • sraz — srȃz m <N mn srȁzovi> DEFINICIJA 1. fiz. (sudar) uzajamno djelovanje dviju čestica ili dvaju tijela i razmjena energije u neposrednoj blizini ili u dodiru 2. retor. ekspr. sukob, sudar [sraz mišljenja] SINTAGMA elastičan sraz sudar u kojem… …   Hrvatski jezični portal

  • sinkrociklotron — sinkrocȉklotrōn m <G sinkrociklotróna> DEFINICIJA fiz. akcelerator, vrsta ciklotrona kod kojeg se frekvencija akcelerirajućeg električnog polja (koja je u običnom ciklotronu konstantna) sinkronizira s povećanim periodom čestica koje se… …   Hrvatski jezični portal

  • antičestica — antičèstica ž DEFINICIJA fiz. čestica koja je par nekoj drugoj čestici identične mase i spina, ali ima kvantne brojeve poput naboja (Q), barionskog broja (B), izospina (I3) itd. jednakog iznosa i suprotnog predznaka; ako su ti kvantni brojevi… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”