figurativnost

figurativnost
figuratívnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. sposobnost sugeriranja oblikom
2. lik. prikazivanje motiva iz realnog vidljivog svijeta, figuracija
ETIMOLOGIJA
vidi figura

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • figuratívnōst — ž 1. {{001f}}sposobnost sugeriranja oblikom 2. {{001f}}lik. prikazivanje motiva iz realnog vidljivog svijeta, figuracija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • figuratívnost — i ž (ȋ) knjiž. lastnost, značilnost figurativnega: figurativnost starega slikarstva; preplet surrealizma in čiste figurativnosti / figurativnost pesniške besede …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • figurácija — ž 1. {{001f}}glazb. postupak ukrašavanja: odlomak melodije pretvara se u niz tonova jednakih ritmičkih vrijednosti ili se akord raščlanjuje na tonove 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}figurativnost{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fı̏guratīvan — fı̏guratīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji sadrži figurativnost i figuraciju; figuralan 2. {{001f}}koji je izražen preneseno ili u raznim oblicima viđene ili zamišljene slike ili predodžbe [pozelenjeti od bijesa] ∆ {{001f}}∼na umjetnost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • figuracija — figurácija ž DEFINICIJA 1. glazb. postupak ukrašavanja: odlomak melodije pretvara se u niz tonova jednakih ritmičkih vrijednosti ili se akord raščlanjuje na tonove 2. v. figurativnost ETIMOLOGIJA vidi figura …   Hrvatski jezični portal

  • figurativan — fȉguratīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji sadrži figurativnost i figuraciju 2. koji je izražen preneseno ili u raznim oblicima viđene ili zamišljene slike ili predodžbe [pozelenjeti od bijesa] SINTAGMA figurativna umjetnost umjetnički …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”