crkven

crkven
cr̀kven prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji se odnosi na crkvu [crkvena glazba; crkveni obredi; crkvena zajednica]; crkovni
SINTAGMA
crkvena država područje papine svjetovne upravne vlasti;
crkvena godina godišnji krug kršćanskih crkvenih obreda;
crkveni sabor crkveno događanje na kome se okupljaju biskupi i svi velikodostojnici povodom nekog pitanja; koncil, sinod, konzilij;
crkveni ustav sustav crkvenopravnog hijerarhijskog uređenja;
crkveno pravo sustav pravnih načela pojedinih kršćanskih crkava;
crkveno prikazanje knjiž. srednjovjekovna drama s religijskim sadržajem;
crkveno svetogrđe obeščašćenje crkvene posvete što isključuje bogoštovne obrede do novog posvećenja crkve
FRAZEOLOGIJA
(siromašan) kao crkveni miš koji ništa nema, puki siromah
ETIMOLOGIJA
vidi crkva

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Кирилл и Мефодий (Константин и Мефодий) — Кирилл (в миру Константин) и Мефодий (мирское имя неизвестно, предположительно Михаил) братья, славянские первоучители и апостолы, святые не только православной, но и римско католической церкви (у православных церковных память первого 14 февраля …   Биографический словарь

  • crkòvnjāk — m 〈G crkovnjáka, N mn crkovnjáci〉 onaj koji je crkven, koji se posvećuje radu u Crkvi ili vodi način života uz Crkvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cr̀kōvnī — prid. arh. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}crkven{{/ref}} 2. {{001f}}koji se odnosi na Crkvu kao organizaciju, administraciju itd. ∆ {{001f}}∼ oci kršćanski pisci iz prvih šest stoljeća kršćanstva u čijim se djelima nalaze počeci kršćanske teologije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjetovni — svjètōvnī prid. DEFINICIJA koji pripada vanjskom svijetu; građanski, opr. crkven SINTAGMA svjetovno svećenstvo svećenici koji ne pripadaju crkvenim redovima, biskupijski (dijecezanski) svećenici, opr. redovnik ETIMOLOGIJA vidi svijet …   Hrvatski jezični portal

  • starocrkveni — starocr̀kvenī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na staru crkvu; ranokršćanski SINTAGMA starocrkveni načini glazb. srednjovjekovne ljestvice gregorijanskih korala i svjetovne glazbe ETIMOLOGIJA staro + v. crkva, crkven …   Hrvatski jezični portal

  • sekularan — sȅkulāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. retor. koji se mjeri stoljećima; stoljetni, stogodišnji (o idejama, velikim društvenim zbivanjima) [sekularni događaj; sekularna pojava] 2. koji se odnosi na svjetovno; laički, opr. crkven SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

  • crkovni — cr̀kōvnī prid. DEFINICIJA arh. 1. v. crkven 2. koji se odnosi na Crkvu kao organizaciju, administraciju itd. SINTAGMA crkovni oci kršćanski pisci iz prvih šest stoljeća kršćanstva u čijim se djelima nalaze počeci kršćanske teologije i bilježi… …   Hrvatski jezični portal

  • crkovnjak — crkòvnjāk m <G crkovnjáka, N mn crkovnjáci> DEFINICIJA onaj koji je crkven, koji se posvećuje radu u Crkvi ili vodi način života uz Crkvu ETIMOLOGIJA vidi crkva …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”