frigijski

frigijski
frȋgījskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Frigiju i Frigijce
SINTAGMA
frigijska kapa 1. visoka šiljasta, crvena kapa sa zavrnutim vrhom starih Frigijaca i maloazijskih Grka 2. u Francuskoj revoluciji slobodarska (jakobinska) kapa; simbol Republike Francuske;
frigijski način glazb. pov. u srednjovjekovnoj muzičkoj teoriji, ljestvični niz od »e« do »e«
ETIMOLOGIJA
vidi Frigija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • frîgījskī — frîgījsk|ī prid. koji se odnosi na Frigiju i Frigijce ∆ {{001f}}∼a kapa 1. {{001f}}visoka šiljasta, crvena kapa sa zavrnutim vrhom starih Frigijaca i maloazijskih Grka 2. {{001f}}u Francuskoj revoluciji slobodarska (jakobinska) kapa; simbol… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • frígijski — a o prid. (í) nanašajoč se na Frigijce ali Frigijo: frigijsko prebivalstvo / frigijska čepica v francoski revoluciji stožčasto pokrivalo s povešeno konico kot simbol svobode ♦ muz. frigijska lestvica v srednjeveški cerkveni glasbi diatonična… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • aulos — àulos m DEFINICIJA glazb. pov. naziv za nekoliko vrsta puhaćih instrumenata starih naroda oblika cilindrične cijevi, ob. dvije cijevi od trske, šimšira, slonove kosti i sl. [frigijski aulos; grčko rimski aulos]; svirala ETIMOLOGIJA grč. aulós …   Hrvatski jezični portal

  • Mida — Mída m DEFINICIJA mit. frigijski kralj, pretvarao u zlato sve čega bi se dotaknuo, prema predaji je imao magareće uši …   Hrvatski jezični portal

  • Marsija — Mȃrsija m DEFINICIJA mit. frigijski pastir, svira frulu …   Hrvatski jezični portal

  • tetrakord — tȅtrakord m DEFINICIJA glazb. niz od 4 tona unutar intervala kvarte [durski tetrakord; molski tetrakord; frigijski tetrakord] ETIMOLOGIJA tetr + v. akord …   Hrvatski jezični portal

  • friz — frȋz1 m <N mn frízovi, G ōvā> DEFINICIJA arhit. figurativno ili ornamentalno ukrašena horizontalna greda, raščlanjuje zidove jedan od drugoga ili zid od krova, ima dekorativnu funkciju ETIMOLOGIJA njem. Fries ≃ srlat. frisium (opus):… …   Hrvatski jezični portal

  • Gordije — Gȏrdije m DEFINICIJA mit. frigijski kralj, utemeljitelj i prvi vladar grada Gordija (Gordiona) u Frigiji ONOMASTIKA Gòrdan m. os. ime; isto: Gòrdijān (pravosl.); Gòrdana ž. os. ime (u novije se doba prema narodnomu vjerovanju vezuje uz gord:… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”