prenagao

prenagao
prenágao prid. <odr. prènāglī>
DEFINICIJA
koji je previše nagao [prenagla odluka]
ETIMOLOGIJA
pre-1 + v. nagao

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prenaglo — prȅnāglo pril. DEFINICIJA prebrzo, nedomišljato ETIMOLOGIJA vidi prenagao …   Hrvatski jezični portal

  • prenaglost — prȅnaglōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je previše nagao; prenagljenost ETIMOLOGIJA vidi prenagao …   Hrvatski jezični portal

  • prenagljenost — prènāgljenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA v. prenaglost ETIMOLOGIJA vidi prenagao …   Hrvatski jezični portal

  • prenagljivati — prenagljívati (se) nesvrš. <prez. prenàgljujēm (se), pril. sad. prenàgljujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. prenagliti ETIMOLOGIJA vidi prenagao …   Hrvatski jezični portal

  • prenagliti — prenágliti (se) svrš. <prez. prènāglīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prènāgljen> DEFINICIJA suviše požuriti, zaletjeti se (u donošenju odluke itd.) ETIMOLOGIJA vidi prenagao …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”