obrađivati

obrađivati
obrađívati (koga, što) nesvrš. <prez. obràđujēm, pril. sad. obràđujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi obraditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • obrađívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. obràđujēm, pril. sad. obràđujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}obraditi{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bosirati — bosírati (što) dv. <prez. bòsīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. bòsīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. iskucati/iskucavati, (is)cizelirati, obraditi/obrađivati (o kamenu i drugim materijalima) 2. izraditi/izrađivati plastiku… …   Hrvatski jezični portal

  • klèsati — (što) nesvrš. 〈prez. klȅšēm, pril. sad. klȅšūći, prid. trp. klȅsān, gl. im. ānje〉 obrađivati kamen, izrađivati upotrebne, ukrasne ili umjetničke predmete od kamena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontrapunktírati — kontrapunktíra|ti dv. 〈prez. kontrapùnktīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kotrapùnktīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) podrediti/podređivati pravilima kontrapunkta, obraditi/obrađivati u kontrapunktu 2. {{001f}}(čemu) razg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znôj — m 〈G znȍja〉 1. {{001f}}fiziol. tekućina koja se kroz kožne pore luči iz znojnih žlijezda 2. {{001f}}pren. naporan rad, trud [u ∼u lica svoga (jesti kruh), bibl. s mukom zarađivati za život; ∼em zalijevati s trudom i mukom obrađivati, stjecati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontrapunktirati — kontrapunktírati dv. <prez. kontrapùnktīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kotrapùnktīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) podrediti/podređivati pravilima kontrapunkta, obraditi/obrađivati u kontrapunktu 2. (čemu) razg.… …   Hrvatski jezični portal

  • klesati — klèsati (što) nesvrš. <prez. klȅšēm, pril. sad. klȅšūći, prid. trp. klȅsān, gl. im. ānje> DEFINICIJA obrađivati kamen, izrađivati upotrebne, ukrasne ili umjetničke predmete od kamena ETIMOLOGIJA prasl. *klestiti (rus. klestít , polj.… …   Hrvatski jezični portal

  • znoj — znȏj m <G znȍja> DEFINICIJA 1. fiziol. tekućina koja se kroz kožne pore luči iz znojnih žlijezda 2. pren. naporan rad, trud [u znoju lica svoga (jesti kruh), bibl. s mukom zarađivati za život; znojem zalijevati s trudom i mukom obrađivati,… …   Hrvatski jezični portal

  • sofisticírati — (što) dv. 〈prez. sofistìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}obraditi/obrađivati u znanstvenim terminima 2. {{001f}}dati/davati određenim tehničkim ili metodološkim postupcima privid znanstvenosti (o temi ili predmetu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofisticirati — sofisticírati (što) dv. <prez. sofistìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. obraditi/obrađivati u znanstvenim terminima 2. dati/davati određenim tehničkim ili metodološkim postupcima privid znanstvenosti (o… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”