optimalan

optimalan
ȍptimālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji najbolje odgovara [optimalno rješenje]; najbolji, najpovoljniji
ETIMOLOGIJA
nlat. optimalis ← lat. optimus: najbolji, odličan ← bonus: dobar; optimum: najbolje

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • optimirati — optimírati (Ø) dv. <prez. optìmīrām, pril. sad. ājući, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA izvršiti/izvršavati optimiranje ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimist — optìmist (optimȉst) m DEFINICIJA 1. onaj koji se nada dobromu, koji gleda optimistički 2. sport klasa jedrilica u natjecateljskom jedrenju ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optima — ȍptima ž DEFINICIJA tisk. graf. vrsta tipografskog pisma iz skupine polugroteska ETIMOLOGIJA autor H. Zapf (1958), usp. optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimističan — optimìstičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji se odnosi na optimizam, bodar, vedar, životan ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimalno — ȍptimālno pril. DEFINICIJA na najprihvatljiviji način; najbolje, najviše ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimat — optìmāt m <G optimáta> DEFINICIJA pov. 1. odličnik, aristokrat u starom Rimu 2. pripadnik konzervativnog oligarhijskog sloja koji se oslanja na rimski Senat, a protivi se stranci naroda (puka) ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimiranje — optimírānje sr DEFINICIJA postupak kojim se pri projektiranju ili planiranju (u ekonomiji, tehničkim i prirodnim znanostima) ostvaruje (određuje) najbolji mogući izbor ekonomskih i/ili tehničkih veličina na temelju prethodno određenih kriterija;… …   Hrvatski jezični portal

  • optimistički — optimìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na optimiste ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimistički — optimìstički pril. DEFINICIJA kao optimist, na način optimista ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

  • optimistkinja — optìmistkinja ž DEFINICIJA v. optimist ETIMOLOGIJA vidi optimalan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”