materijalan

materijalan
mȁterijālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji pripada ili koji postoji u obliku materije [materijalni svijet]
2. a. koji je fizički, suprotan spiritualnom i intelektualnom [materijalna zadovoljstva]; tvarni b. koji je imovinski, novčani [materijalna sredstva]
3. fil. koji je bitan, temeljan, objektivan, stvaran [materijalna razlika], opr. formalan
SINTAGMA
materijalna istina pravn. načelo modernog procesnog prava, istinitost činjenica utvrđuje se na temelju slobodnog sudačkog uvjerenja, opr. formalna istina, v. formalan ;
materijalna osnova ekon. ukupnost prirodnih bogatstava i proizvodnih sredstava za rad i predmeta rada kojima raspolaže određena gospodarska organizacija ili društvena zajednica;
materijalna točka fiz. zamišljena točka kojom se, radi pojednostavljivanja, u fizikalnim razmatranjima nadomješta tijelo kada ne treba voditi računa o razlikama u gibanju njegovih djelova;
materijalni troškovi ekon. troškovi što ih jedna tvrtka odvaja za nabavu sirovina i drugih reprodukcijskih materijala, za usluge drugih poduzeća (komunalni troškovi i sl.) i dio popratnih troškova poslovanja (putni troškovi i sl.);
materijalno bogatstvo ekon. ukupnost materijalnih dobara što su ih proizveli članovi društva svojim radom u materijalnoj proizvodnji;
materijalno knjigovodstvo ekon. analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala
ETIMOLOGIJA
vidi materija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mȁterijālno — pril. na materijalan način; novčano, imovno [∼ odštetiti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕpstancijālan — sȕpstancijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji ima supstanciju, koji se odnosi na supstanciju; materijalan 2. {{001f}}koji nije plod mašte, koji postoji; realan, stvaran 3. {{001f}}koji ima snagu, količinu i sl. [∼na poruka teksta]; važan,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvȃran — tvȃr|an prid. 〈odr. rnī〉 koji se odnosi na tvar [∼ni dokaz]; materijalan, fizički, stvaran ∆ {{001f}}∼na restitucija povrat, vraćanje imovine u obliku u kojem je bila oduzeta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàmišljen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je utonuo u misli 2. {{001f}}koji postoji samo u mislima, opr. stvaran, zbiljski, realan, materijalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • supstancijalan — sȕpstancijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji ima supstanciju, koji se odnosi na supstanciju; materijalan 2. koji nije plod mašte, koji postoji; realan, stvaran 3. koji prodire u srž [supstancijalna poruka teksta]; bitan, važan,… …   Hrvatski jezični portal

  • materijalno — mȁterijālno pril. DEFINICIJA na materijalan način [materijalno odštetiti]; imovno, novčano ETIMOLOGIJA vidi materija …   Hrvatski jezični portal

  • nematerijalan — nȅmaterijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se ne sastoji od materije; koji nije materija SINTAGMA nematerijalna imovina ekon. sve ekonomske koristi ili resursi poduzeća koji nemaju fizičku supstanciju (patenti, licencije, trgovačke… …   Hrvatski jezični portal

  • zamišljen — zàmišljen prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je utonuo u misli 2. koji postoji samo u mislima, opr. stvaran, zbiljski, realan, materijalan ETIMOLOGIJA vidi zamisao …   Hrvatski jezični portal

  • tvaran — tvȃran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA koji se odnosi na tvar; materijalan, fizički, stvaran SINTAGMA tvarna restitucija povrat, vraćanje imovine u obliku u kojem je bila oduzeta ETIMOLOGIJA vidi tvoriti …   Hrvatski jezični portal

  • imaterijalan — ȉmaterijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji je nematerijalan; nezbiljski, nestvaran, netjelesni, duhovni, opr. materijalan ETIMOLOGIJA vidi imaterijalizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”