binarni

binarni
bìnārnī prid.
DEFINICIJA
1. koji je od dva povezana dijela [binarne zvijezde; binarni ritam; kemijski binarni spojevi]; dvočlan, dvojediničan, dvostruk, udvojen
2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo dvije znamenke: 0 i 1; dijadski, dvojčani, usp. dekadski (2), oktalan, heksadecimalan
SINTAGMA
binarna datoteka inform. datoteka koja posjeduje informacije zapisane u strojnom, binarnom kodu;
binarna nomenklatura biol. označavanje biljnih i životinjskih vrsta dvojnim nazivom: prvi dio naziva označava rod (genus), a drugi vrstu (species);
binarna pretvorba mat. pretvorba broja u binarni ili iz binarnog brojčanog sustava;
binarna znamenka mat. bilo koja od dviju znamenki u binarnom brojčanom sustavu (0 i 1);
binarne jedinice mat. potencije broja 2 kao baze brojevnog sustava (2n);
binarni sustav mat. brojevni sustav s bazom 2, u kojem se brojevi izražavaju samo brojkama 0 i 1;
binarni transfer inform. metoda prijenosa binarnih datoteka od terminala do udaljenog računala;
binarni zapis mat. zapis realnog broja u binarnom sustavu;
binarno oružje vojn. kemijsko oružje (ob. granate, rakete, bombe), sadrži dvije relativno malo otrovne komponente koje kod eksplozije kemijski reagiraju i na cilju daju bojni otrov;
binarno stablo inform. u programiranju, informacijska struktura u obliku stabla na kojemu svaki čvor ima najviše dva podstabla
ETIMOLOGIJA
vidi binar

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bìnārnī — bìnārn|ī prid. 1. {{001f}}koji je udvojen, dvostruk, dvojan, dvojediničan, dvočlan, od dva povezana dijela [∼e zvijezde; ∼i ritam; kemijski ∼i spojevi] 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trinaran — trȉnāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji je sastavljen od tri elementa; trojak, trostruk 2. mat. brojni sustav s bazom 3; u ovom se sustavu brojevi označavaju s »0«, »1« i »2«, usp. binarni (brojčani) sustav, v. binarni ETIMOLOGIJA lat …   Hrvatski jezični portal

  • dvòjčanī — prid. mat. koji se odnosi na brojevni sustav s osnovom u broju 2; binarni, {{c=1}}usp. {{ref}}osmični{{/ref}}, {{ref}}desetični{{/ref}}, {{ref}}šesnaestični{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jèzik — m 〈V iče, N mn ici, G jȅzīkā〉 1. {{001f}}anat. pokretljiv mišić u usnoj šupljini čovjeka i životinja, organ za okus i uzimanje hrane, u čovjeka jedan od organa govora [hrapav ∼] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}ono što oblikom podsjeća na jezik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • MEGA- — {{upper}}MEGA {{/upper}}, {{upper}}MEGALO {{/upper}} kao prvi dio riječi kazuje 1. {{001f}}a. {{001f}}da dekadski prefiks (simbol M), kao prvi dio riječi, znači 106 (milijun) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [megavat; megavolt] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • MEGALO- — {{upper}}MEGA {{/upper}}, {{upper}}MEGALO {{/upper}} kao prvi dio riječi kazuje 1. {{001f}}a. {{001f}}da dekadski prefiks (simbol M), kao prvi dio riječi, znači 106 (milijun) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [megavat; megavolt] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • numèričkī — numèričk|ī prid. koji se odnosi na broj ili brojeve, koji je u obliku brojeva; brojni, brojčani ∆ {{001f}}∼a analiza mat. grana matematike koja se bavi numeričkim rješavanjem problema nastalih u drugim granama matematike; u primjeni omogućuje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sústav — m 1. {{001f}}cjelokupnost jedinica i odnosa među jedinicama; ukupnost načela ili stvari usklađenih i povezanih da čine cjelinu [krvožilni ∼; računalni ∼; školski ∼; politički ∼; jezični ∼]; sistem 2. {{001f}}kem. skupina tvari koje su u ravnoteži …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sustav — sústav m DEFINICIJA 1. cjelokupnost jedinica i odnosa među jedinicama; ukupnost načela ili stvari usklađenih i povezanih da čine cjelinu [krvožilni sustav; računalni sustav; školski sustav; politički sustav; jezični sustav]; sistem 2. kem.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”